• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De partners van Alliantie Kind in Gezin vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van gezinsvormen gepaard gaat met kennisontwikkeling. Er zijn meerdere kennistrajecten waarbij experts uit het werkveld bij elkaar komen om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en samen tot overeenstemming te komen over bepaalde thema's.

Wat werkt in gezinshuizen?
Het NJi heeft in 2010 een internationale literatuurverkenning 'Wat werkt in gezinshuizen?' uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er een grote behoefte is aan een verdere uitwerking van thema’s rondom gezinshuizen en onderzoek naar gezinshuizen. Om die reden hebben de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en het NJi in samenwerking een kenniskring georganiseerd in 2011. Deze kenniskring vormde een eerste stap om kennis meer zichtbaar en specifiek te maken voor gezinshuizen. De deelnemers aan de ‘kenniskring gezinshuizen’ zijn vertegenwoordigers van gezinshuizen en organisaties die gezinshuizen hebben.

Kenniskring AWBZ
Parallel aan de kenniskring gezinshuizen heeft er ook een kenniskring plaatsgevonden gericht op de gezinshuizen met de doelgroep AWBZ. Deze kenniskring werd georganiseerd in samenwerking met Martin Schuurman van Kalliope Consult.

Programma
Beide kenniskringen bestonden uit vijf á zes bijeenkomsten. Bij iedere bijeenkomst werd er een specifiek thema onder de loep genomen, zoals doelgroep; selectie, training en ondersteuning van gezinshuisouders; optimale gezinsgrootte en ondersteuning en facilitering vanuit de organisatie. 

Doel
De kenniskringen hebben de volgende drie doelen:

  1. Expliciteren van impliciete kennis bij de verschillende aanbieders van gezinshuizen en het verbinden van deze praktijkkennis met kennis uit theorie en onderzoek;
  2. Uitwisseling over actuele ontwikkelingen, kennis, gedachten en opinies rond de invulling en positionering van gezinshuizen;
  3. Aanscherpen van het concept gezinshuizen.
  4. 

Product
De opbrengsten en de verslagen van de verschillende bijeenkomsten zijn verwerkt in een ‘verzameldocument’. De rapporten van beide kenniskringen vind u hieronder. Ze bevatten o.a. een beschrijving van de doelgroep van gezinshuizen, een overzicht van werkzame elementen, de praktijkkennis rond matching, toeleiding, ondersteuning en facilitering van gezinshuizen en de discussiepunten rond positionering van de gezinshuizen in het (herziene) stelsel. In beide rapporten zijn ook aandachtspunten voor de toekomst geformuleerd.

 bol-groen Gezinshuizen in de Jeugdzorg - de kennis verzameld en de stand van zaken 

 bol-groen Slotdocument kenniskring gezinshuizen AWBZ - Opbrengst en aandachtspunten voor de toekomst