• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

De Alliantie zet zich er voor in dat zo veel mogelijk kinderen een veilig en warm thuis kunnen krijgen. Alliantiepartner Stichting Kinderpostzegels Nederland richt zich bij het bereiken van dit ideaal met name op de pleegzorgsector. In een speciale notitie, de Pleegzorgnotitie, is uitgewerkt hoe dit kan worden gerealiseerd. De notitie bevat een overzicht in vogelvlucht van de Nederlandse pleegzorgpraktijk, gaat in op de wetenschappelijke onderbouwing van het belang van pleegzorg en geeft een overzicht van de positieve tendensen in de huidige pleegzorgpraktijk. Ook worden aandachtspunten voor verbetering genoemd.

 bol-groen Naar de Pleegzorgnotitie

Verschillende partijen doen onderzoek naar en publiceren over de thema's pleegzorg en gezinshuizen. Om de inzichten uit dergelijke onderzoeken niet verloren te laten gaan bundelen de Alliantiepartners De Rudolphstichting en Gezinshuis.com jaarlijks een overzicht van de onderzoeken: 'Onderzoeken m.b.t. inhuisplaatsen'.

bol-groen Naar het overzicht van onderzoeken

De partners van Alliantie Kind in Gezin vinden het belangrijk dat de ontwikkeling van gezinsvormen gepaard gaat met kennisontwikkeling. Er zijn meerdere kennistrajecten waarbij experts uit het werkveld bij elkaar komen om kennis uit te wisselen, van elkaar te leren en samen tot overeenstemming te komen over bepaalde thema's.

Wat werkt in gezinshuizen?
Het NJi heeft in 2010 een internationale literatuurverkenning 'Wat werkt in gezinshuizen?' uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat er een grote behoefte is aan een verdere uitwerking van thema’s rondom gezinshuizen en onderzoek naar gezinshuizen. Om die reden hebben de Rudolphstichting, Gezinshuis.com en het NJi in samenwerking een kenniskring georganiseerd in 2011. Deze kenniskring vormde een eerste stap om kennis meer zichtbaar en specifiek te maken voor gezinshuizen. De deelnemers aan de ‘kenniskring gezinshuizen’ zijn vertegenwoordigers van gezinshuizen en organisaties die gezinshuizen hebben.

In 2011 heeft het eerste landelijke onderzoek naar gezinshuizen plaatsgevonden. De Rudolphstichting en Gezinshuis.com gaven opdracht voor dit onderzoek omdat het voor de Alliantie van belang is meer zicht te krijgen op gezinsvormen. Deze eerste verkenning naar de sector leverde dan ook erg veel informatie op over de kenmerken van gezinshuizen. Wilt u weten hoeveel gezinshuizen er in uw provincie zijn? Wilt u meer weten over de problematiek van de kinderen? Of bent u geïnteresseerd in de achtergrond van de gezinshuisouders? Deze en veel meer gegevens vindt u terug in de Factsheet Gezinshuizen.

bol-groen Factsheet Gezinshuizen

Continuïteit in gezinshuizen
Naar aanleiding van dit landelijke onderzoek heeft er een verdiepende studie plaatsgevonden naar het thema continuïteit. Een thema dat veel genoemd wordt als het gaat over gezinshuizen: daar zou continuïteit geboden worden. Waar hebben we het precies over als het gaat over continuïteit in gezinshuizen en hoe staat het met de continuïteit in de levensloop van kinderen en jongeren die er wonen? Op deze en meer vragen vindt u de antwoorden in onderstaand artikel.

bol-groen Continuiteit in Gezinshuizen  

Kennisprogramma gezinshuizen
Deze onderzoeken vormen een opmaat naar meer onderzoek en kennisontwikkeling over gezinsvormen. Er is slechts beperkte feitelijke informatie beschikbaar over gezinsvormen in het algemeen. Alliantie Kind in Gezin zet kleinschalige vormen van opvang voor kinderen en jongeren op de kaart. Dergelijke onderzoeken helpen om meer inzicht te krijgen in (kwaliteit van) gezinsvormen. In ons kennisprogramma werken we graag samen met kennisinstituten, universiteiten, hogescholen en zorgorganisaties.