• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Tijdens het Wetgevingsoverleg op 12 november 2018 werden verschillende moties ingediend die betrekking hebben op pleegzorg en gezinshuizen. Moties om de leeftijdsgrens voor kinderen in een gezinshuis te verhogen naar 21, een onderzoek te starten naar financiële belemmeringen om pleegouder te worden en om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen, waaronder gezinshuizen, te verlagen, werden allen aangenomen.

De motie van Joël Voordewind (CU) om de leeftijdsgrens voor gezinshuizen te verhogen naar 21 werd door de voltallige Kamer gesteund. In de motie wordt de regering verzocht een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om jongeren tot hun 21e in een gezinshuis te laten blijven wonen, zoals per 1 juli 2018 ook voor pleegjongeren mogelijk is.

Lisa Westerveld (GroenLinks) diende een motie in om te onderzoeken hoe financiële belemmeringen voor pleegouders kunnen worden weggenomen. Dit onderzoek moet duidelijk maken welke maatregelen bij de Belastingdienst en toeslagen ongunstig zijn voor pleegouders.

Tot slot werd een motie van René Peters (CDA) aangenomen om de verantwoordingslasten voor kleine zorginstellingen - waaronder gezinshuizen - te verminderen. Deze motie verzoekt de regering om met een plan te komen dat ervoor zorgt dat de administratieve lasten minder worden.

De moties zijn via onderstaande links te vinden:

Motie Westerveld financiële belemmeringen pleegouderschap

Motie Voordewind verhoging leeftijdsgrens gezinshuizen

Motie Peters verminderen verantwoordingslaten kleine jeugdhulpaanbieders