• "Ieder kind in een gezin"

  • 1

Hoe en vanuit welke visie werken partners van de Alliantie Kind in Gezin aan inhuisplaatsen? Aan de hand van vijf vragen zetten we periodiek een Alliantiepartner in de schijnwerpers. In deze editie: de Rudolphstichting, een van de organisaties die in 2010 aan de wieg stond van de Alliantie Kind in Gezin.

1. Vanuit welke visie werkt de Rudolphstichting aan de opvang van uithuisgeplaatste kinderen?
Onze visie is: elk kind heeft het recht om in een inspirerende en veilige leefomgeving op te groeien tot een gelukkige en evenwichtige volwassene. De Rudolphstichting zet zich in voor kinderen en jongeren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. In alle activiteiten van de Rudolphstichting zit verweven dat wij bijdragen aan het functioneren en optimaliseren van gezinshuizen in heel Nederland. Omdat we geloven dat kinderen in die setting optimaal tot bloei kunnen komen. Wij doen dit vanuit menselijke betrokkenheid en christelijke inspiratie. Onze (geografische) roots liggen in De Glind, een dorp onder de rook van Barneveld. Daar begon dominee Rudolph honderd jaar geleden met de opvang van kinderen in gezinnen, wat uitgroeide tot een heel dorp dat zich daarvoor inzet: Jeugddorp De Glind.

2. Hoe dragen jullie eraan bij dat uithuisgeplaatste kinderen een plek vinden in een gezinsvorm?
De  Rudolphstichting is in honderd jaar tijd uitgegroeid tot een organisatie met veel kennis en ervaring én een trouwe donateursachterban. Al deze middelen zetten we in om vernieuwende zorgprojecten te starten en op te bouwen. Rudolphstichting is niet actief in de uitvoerende zorg. Wij zijn actief in het gebied daaromheen. We voorzien in randvoorwaarden, ontwikkelingsmogelijkheden en deskundigheidsbevordering voor zowel zorgprofessionals als voor de uithuisgeplaatse jeugd. In Jeugddorp de Glind faciliteren we gebouwen en zijn we onder meer actief betrokken bij het opzetten van een passend vrijetijdsaanbod voor jongeren. Professionals ondersteunen wij bijvoorbeeld door het uitgeven van een onafhankelijk Keurmerk. Daarmee versterken gezinshuizen hun deskundigheid en kunnen zij hun professionaliteit ook aantonen richting plaatsers en gemeenten. Ook het Gezinspiratieplein, een initiatief van onze stichting samen met jeugdzorgaanbieder Intermetzo en Gezinshuis.com, draagt bij aan professionalisering van gezinshuisouders en de jeugdzorgbranche in zijn geheel.

3. Kun je een concreet voorbeeld geven van successen die jullie hebben geboekt?
Onze kennis, ervaring en financiële middelen gaven ons de kans om het initiatief te nemen voor het opzetten van de Alliantie Kind in Gezin. Door het toetreden van vele partners is de Alliantie uitgegroeid tot een groot netwerk met een eigen gezicht. En dat is precies onze kijk op succes. Zie het als (gezinshuis-)ouders die op een gegeven moment hun kind het huis uit zien gaan. De band blijft, maar het kind is zelfredzaam geworden. Ditzelfde geldt voor de organisatie Gezinshuis.com, uit ons ontstaan, zelfstandig geworden en zeer succesvol. Andere successen waar de Rudolphstichting het initiatief voor nam zijn het onafhankelijke Keurmerk Gezinshuizen en een gezamenlijk opgezet kennisplatform: het Gezinspiratieplein.

4. Welke plannen heeft de Rudolphstichting om te stimuleren dat uithuisgeplaatste kinderen een passende gezinsvorm vinden?
De komende jaren staat bij de Rudolphstichting de verdere ontwikkeling en profilering van Jeugddorp de Glind centraal. Gezinshuizen vind je door heel Nederland en daar blijven we aan werken. Maar nergens in Nederland tref je die speciale mix van een groot aantal gezinshuizen, leer- en werkplekken en vrijetijdsbesteding speciaal ingericht op kinderen met complexe problematiek. Het Jeugddorp staat. En kan daardoor fungeren als proeftuin voor nieuwe doelgroepen. Nieuw in 2016: een drietal gezinshuizen in de Glind waar kinderen geplaatst worden die nu nog in gesloten instellingen verblijven. We noemen dit Gezinshuis-Plus.

5. Is er dilemma waarmee de Rudolphstichting kampt en dat je wilt voorleggen aan andere partners?
Een belangrijk thema voor de toekomst vinden wij ‘continuïteit’. Onze vraag en dilemma voor de toekomst is: hoe kunnen wij als Rudolphstichting, en u als Alliantiepartner, er nog meer aan bijdragen dat plaatsingen in gezinshuizen voor lange tijd zijn, zodat we kinderen - de voor hen zo belangrijke- continuïteit, stabiliteit en veiligheid kunnen bieden?

De vijf vragen werden namens de Rudolphstichting beanwoord door Anja Brouwer, communicatie & fondsenwerving.